240607 - communiqué Triodos
#1
NL versie hieronder (deepl vertaling)Suite aux articles publiés dans la presse début juin (voir ci-dessous), la banque a réagi par un communiqué de presse en anglais. En voici le texte traduit, suivi de notre commentaire : 

La Banque Triodos a reçu une assignation au nom d'un groupe de 388 détenteurs de certificats de dépôt belges (DRH), qui ont entamé ensemble une procédure judiciaire contre la banque. L'intention de demander une assignation avait déjà été annoncée dans les médias et lors de la réunion des détenteurs de certificats de dépôt le 15 avril de cette année et n'est donc pas inattendue. Nous estimons que ces allégations sont infondées et nous nous défendrons dans les procédures judiciaires qui s'ensuivront contre ces allégations.
 
Un dialogue constructif est préférable à une procédure judiciaire, qui demande beaucoup de temps, d'argent et d'attention, et qui n'est pas dans l'intérêt de la banque et de tous ses détenteurs de certificats de dépôt, de l'avis de la Banque Triodos.
 
La Banque Triodos continuera à poursuivre activement un dialogue ouvert et un engagement avec toutes ses parties prenantes afin de s'assurer que la banque agit dans l'intérêt de l'entreprise et de ses parties prenantes. La Banque Triodos reste déterminée à améliorer indirectement la négociabilité en optimisant davantage ses activités commerciales afin de créer un impact positif et d'atteindre ses objectifs financiers. En fin de compte, tous les détenteurs de certificats de dépôt en bénéficieront.Commentaires du Trioforum

1. La banque reconnaît que notre assignation avait déjà été lancée le 15 avril vers la banque, au contraire de son CEO qui signalait le 22 mai (article dans l'Echo) n'avoir rien reçu.

2. La banque estime que nos "allégations" sont infondées. Elle devrait lire plus attentivement nos dossiers. 

3. La banque va se défendre, ce qui prouve que si elle accepte un dialogue qui ne mène à rien, elle refuse une négociation. 

4. En stipulant que les détenteurs pourront bénéficier de ses plans commerciaux, la banque retourne le propos et oublie de mentionner que les problèmes rencontrés par les détenteurs ont été créés uniquement par le cumul de ses décisions catastrophiques. A part de vagues et inutiles excuses, elle n'assume rien concrètement.  

---------------------------Naar aanleiding van artikelen die begin juni in de pers verschenen (zie hieronder), heeft de bank een Engelstalig persbericht uitgegeven. Hier is de vertaalde tekst, gevolgd door ons commentaar:


Triodos Bank heeft een dagvaarding ontvangen namens een groep van 388 houders van Belgische depositocertificaten (DRH), die gezamenlijk een juridische procedure zijn gestart tegen de bank. Het voornemen om een dagvaarding aan te vragen was al aangekondigd in de media en op de bijeenkomst van certificaathouders op 15 april van dit jaar en komt daarom niet onverwacht. Wij zijn van mening dat deze aantijgingen ongegrond zijn en zullen ons in een eventuele juridische procedure hiertegen verdedigen.

Een constructieve dialoog verdient de voorkeur boven juridische procedures, die veel tijd, geld en aandacht vergen en waarvan Triodos Bank van mening is dat deze niet in het belang zijn van de bank en al haar certificaathouders.

Triodos Bank zal actief blijven streven naar een open dialoog en dialoog met al haar stakeholders om ervoor te zorgen dat de bank handelt in het beste belang van de onderneming en haar stakeholders. Triodos Bank blijft zich inzetten voor een indirecte verbetering van de verhandelbaarheid door haar bedrijfsactiviteiten verder te optimaliseren om een positieve impact te creëren en haar financiële doelstellingen te halen. Uiteindelijk zullen alle certificaathouders hiervan profiteren.Commentaar van Trioforum


1. De bank erkent dat onze sommatie al op 15 april naar de bank was gestuurd, in tegenstelling tot haar CEO, die op 22 mei (artikel in de Echo) meldde niets te hebben ontvangen.


2. De bank is van mening dat onze "aantijgingen" ongegrond zijn. Zij zou onze dossiers zorgvuldiger moeten lezen.


3. De bank gaat zich verdedigen, wat bewijst dat als ze een dialoog accepteert die nergens toe leidt, ze weigert te onderhandelen.


4. Door te stellen dat de houders kunnen profiteren van haar commerciële plannen, draait de bank de rollen om en vergeet te vermelden dat de problemen van de houders uitsluitend zijn ontstaan door de opeenstapeling van haar rampzalige beslissingen. Afgezien van vage en nutteloze excuses, neemt de bank geen enkele concrete verantwoordelijkheid.


Pièces jointes
.pdf   Journal digital _ L’Echo 8 juin.pdf (Taille : 753.76 Ko / Téléchargements : 15)
  Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)